Meixian People's Square and Ceng Xian Zi Stadium

梅縣人民廣場文體中心曾憲梓體育場 :

梅县人民广场文体中心曾宪梓体育场

Méixiàn rénmín guǎngchǎng wéntǐ zhōngxīn Céngxiànzǐ tǐyùchǎng :